Category: כיתה י"ב

שיעור מקוון – מבוא לקבלים וקיבול

שיעור מקוון: חוק לנץ

שיעור מקוון: שטף מגנטי וחוק פאראדיי

לאחר שתצפו בסרטון נא לקרוא עמודים 85-93 בספר (אם טרם קראתן), ולעשות משימה קצרה בפטל – "שטף ושינוי בשטף" בפרק מגנטיות. 

שיעור מקוון – כא"מ מושרה

לאחר שתצפו בסרטון נא לעשות משימה קצרה בפטל – כא"מ וזרם מושרה בפרק מגנטיות. 
מומלץ גם לקרא בספר לימוד עמודים 85-90 (אפשר לדלג על שטף השדה המגנטי בשלב הזה).

שיעור מקוון – ספקטרומטר מסות


מצגת – קישור

הדמיה – קישור


מה הורג אותנו, זרם או מתח?

ניסויים בבני אדם

רשת חשמל

רשת חשמל – היבט הנדסי
לוח חשמל בבית
הארקה

חשבון חשמל – טבלת תעריפים

חשבון חשמל דו-חודשי
תחנת חשמל תרמו-סולרית באשלים

פוטנציומטר וראוסטט

קטי מסבירה

קישור להדמיה – קישור

קישור לדף הסברים – קישור

איך בנויה ועובדת סוללה

מהסרטון ניתן להבין מדוע מומלץ לטעון סוללה לפני שהיא נגמרת
הרצאה למריחקי לכת

פוטנציאל חשמלי

דף סיכום – קישור

הדמיה – קישור