Category: כיתה ט'

עבודת גז אידאלי

דף חקר גז אידאלי – קישור

הדמיה – קישור

טמפרטורה ואנרגיה תרמית

דף סיכום – קישור

סרט סיכום טוב

מה אנשים ברחוב חושבים על חום של לגופים:

דבורים יפניות מבשלות צרעה:

בוחן ופתרונו

טופס טור א' – קישור, פתרון – קישור

טופס טור ב' – קישור, פתרון – קישור

מטלת פרסי נובל בפיזיקה

הנחיות שלב א'  – קישור

שאלון שלב ב' – קישור

שלב ג':

פרסי נובל הקשורים לחקר קרינה א"מ ואור – קישור

פרסי נובל הקשורים לחקר פיזיקה גרעינית – קישור

 

שימושים של לחץ בתעשיה

כוח ציפה

מצגת – קישור

הדמיה – קישור

דף תרגילים – קישור

 

המבחן ופתרונו – כיתה ט'

טופס המבחן – קישור

פתרון חלקי – קישור

לחץ בפיזיקה

לחץ במוצקים

מצגת – קישור

תרגילים – קישור

 לחץ בנוזלם

מגצת לחץ בנוזלים – קישור

מצגת לחץ הידרוסטטי – קישור

תרגילים לחץ הידרוסטטי – קישור

מטלת בית כיתה ט' – מידות ומדידות

צפו בפרק מתוך סדרה "סופי לעת עתה" העוסק במדידות, וענו על השאלות הומופיעות בדף המצורף:

דף שאלות – קישור

צפיפות

הדמיה:

Density

Click to Run

 

דף תרגילים – קישור  תשובות – קישור